تسمه تایمینگ 255-H


تسمه 255-H
تسمه 255-H

نکته مهم : برای سفارش تسمه باید عرض تسمه را بدانید و با شماره های سایت تماس بگیرید. 021-33971412

توجه : تسمه تایمینگ 255-H به صورت مدار باز (متری) نیز موجود است.

مشخصات و اطلاعات فنی تسمه تایمینگ "255 H"

مشخصات

شناسه
L840
نام
۲۵۵ H
نوع
تایمینگ
سری
H
تعداد دنده
51 عدد
جنس تسمه
لاستیک
طول تسمه (محیط)
647.7 میلی متر
گام دنده
12.7 میلی متر
ارتفاع دنده (ht)
2.29 میلی متر
ارتفاع کلی (hs)
4.30 میلی متر

دیگر تسمه های همین شاخه

"تایمینگ Inch سری H"


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام نوع سری طول پهنای آستین گام دنده
تسمه 145-H Inch H 368.3 450 12.7 29
تسمه 185-H Inch H 469.9 450 12.7 37
تسمه 200-H Inch H 508 450 12.7 40
تسمه 205-H Inch H 520.7 450 12.7 41
تسمه 210-H Inch H 533.4 450 12.7 42
تسمه 220-H Inch H 558.8 450 12.7 44
تسمه 225-H Inch H 571.5 450 12.7 45
تسمه 230-H Inch H 584.2 450 12.7 46
تسمه 240-H Inch H 609.6 450 12.7 48
تسمه 245-H Inch H 622.3 450 12.7 49
تسمه 250-H Inch H 635 450 12.7 50
تسمه 260-H Inch H 660.4 450 12.7 52
تسمه 270-H Inch H 685.8 450 12.7 54
تسمه 280-H Inch H 711.2 450 12.7 56
تسمه 285-H Inch H 723.9 450 12.7 57
تسمه 290-H Inch H 736.6 450 12.7 58
تسمه 300-H Inch H 762 450 12.7 60
تسمه 310-H Inch H 787.4 450 12.7 62
تسمه 315-H Inch H 800.1 450 12.7 63
تسمه 320-H Inch H 812.8 450 12.7 64
تسمه 325-H Inch H 825.5 450 12.7 65
تسمه 330-H Inch H 838.2 450 12.7 66
تسمه 335-H Inch H 850.9 450 12.7 67
تسمه 340-H Inch H 863.6 450 12.7 68
تسمه 345-H Inch H 876.3 450 12.7 69
تسمه 350-H Inch H 889 450 12.7 70
تسمه 355-H Inch H 910.7 450 12.7 71
تسمه 360-H Inch H 914.4 450 12.7 72
تسمه 365-H Inch H 927.1 450 12.7 73
تسمه 370-H Inch H 939.8 450 12.7 74
تسمه 375-H Inch H 952.5 450 12.7 75
تسمه 380-H Inch H 965.2 450 12.7 76
تسمه 390-H Inch H 990.6 450 12.7 78
تسمه 395-H Inch H 1003.3 450 12.7 79
تسمه 400-H Inch H 1016 450 12.7 80
تسمه 405-H Inch H 1028.7 450 12.7 81
تسمه 410-H Inch H 1041.4 450 12.7 82
تسمه 420-H Inch H 1066.8 450 12.7 84
تسمه 425-H Inch H 1079.5 450 12.7 85
تسمه 430-H Inch H 1098.2 450 12.7 86
تسمه 440-H Inch H 1117.6 450 12.7 88
تسمه 445-H Inch H 1130.3 450 12.7 89
تسمه 450-H Inch H 1143 450 12.7 90
تسمه 455-H Inch H 1155.7 450 12.7 91
تسمه 460-H Inch H 1168.4 450 12.7 92
تسمه 465-H Inch H 1181.1 450 12.7 93
تسمه 470-H Inch H 1193.8 450 12.7 94
تسمه 480-H Inch H 1219.2 450 12.7 96
تسمه 485-H Inch H 1231.9 450 12.7 97
تسمه 490-H Inch H 1244.6 450 12.7 98
تسمه 500-H Inch H 1270 450 12.7 100
تسمه 510-H Inch H 1295.4 450 12.7 102
تسمه 515-H Inch H 1308.1 450 12.7 103
تسمه 520-H Inch H 1320.8 450 12.7 104
تسمه 525-H Inch H 1333.5 450 12.7 105
تسمه 530-H Inch H 1346.2 450 12.7 106
تسمه 540-H Inch H 1371.6 450 12.7 108
تسمه 550-H Inch H 1397 450 12.7 110
تسمه 560-H Inch H 1422.4 450 12.7 112
تسمه 565-H Inch H 1435.1 450 12.7 113
تسمه 570-H Inch H 1447.8 450 12.7 114
تسمه 580-H Inch H 1473.2 450 12.7 116
تسمه 585-H Inch H 1485.9 450 12.7 117
تسمه 590-H Inch H 1498.6 450 12.7 118
تسمه 600-H Inch H 1524 450 12.7 120
تسمه 605-H Inch H 1536.7 450 12.7 121
تسمه 625-H Inch H 1587.5 450 12.7 125
تسمه 630-H Inch H 1600.2 450 12.7 126
تسمه 640-H Inch H 1625.6 450 12.7 128
تسمه 650-H Inch H 1651 450 12.7 130
تسمه 660-H Inch H 1676.4 450 12.7 132
تسمه 670-H Inch H 1701.8 450 12.7 134
تسمه 680-H Inch H 1727.2 450 12.7 136
تسمه 690-H Inch H 1752.6 450 12.7 138
تسمه 695-H Inch H 1765.3 450 12.7 139
تسمه 700-H Inch H 1778 450 12.7 140
تسمه 740-H Inch H 1803.4 450 12.7 142
تسمه 720-H Inch H 1828.8 450 12.7 144
تسمه 725-H Inch H 1841.5 450 12.7 145
تسمه 730-H Inch H 1854.2 450 12.7 146
تسمه 740-H Inch H 1879.6 450 12.7 148
تسمه 750-H Inch H 1905 450 12.7 150
تسمه 770-H Inch H 1955.8 450 12.7 154
تسمه 775-H Inch H 1968.5 450 12.7 155
تسمه 785-H Inch H 1993.9 450 12.7 157
تسمه 800-H Inch H 2032 450 12.7 160
تسمه 810-H Inch H 2057.4 450 12.7 162
تسمه 820-H Inch H 2082.8 450 12.7 164
تسمه 830-H Inch H 2108.2 450 12.7 166
تسمه 840-H Inch H 2133.6 450 12.7 168
تسمه 850-H Inch H 2159 450 12.7 170
تسمه 860-H Inch H 2184.4 450 12.7 172
تسمه 880-H Inch H 2235.2 450 12.7 176
تسمه 900-H Inch H 2286 450 12.7 180
تسمه 930-H Inch H 2362.2 450 12.7 185
تسمه 950-H Inch H 2413 450 12.7 190
تسمه 960-H Inch H 2438.4 450 12.7 192
تسمه 980-H Inch H 2489.2 450 12.7 196
تسمه 985-H Inch H 2501.9 450 12.7 197
تسمه 1000-H Inch H 2540 450 12.7 200
تسمه 1020-H Inch H 2590.8 450 12.7 204
تسمه 1050-H Inch H 2667 450 12.7 210
تسمه 1085-H Inch H 2755.9 450 12.7 217
تسمه 1100-H Inch H 2794 450 12.7 220
تسمه 1120-H Inch H 2844.8 450 12.7 224
تسمه 1130-H Inch H 2870.2 450 12.7 226
تسمه 1140-H Inch H 2895.6 450 12.7 228
تسمه 1150-H Inch H 2921 450 12.7 230
تسمه 1170-H Inch H 2941.8 450 12.7 234
تسمه 1175-H Inch H 2984.5 450 12.7 235
تسمه 1200-H Inch H 3048 450 12.7 240
تسمه 1250-H Inch H 3175 450 12.7 250
تسمه 1260-H Inch H 3200.4 450 12.7 252
تسمه 1270-H Inch H 3225.8 450 12.7 254
تسمه 1325-H Inch H 3365.5 450 12.7 265
تسمه 1350-H Inch H 3429 450 12.7 270
تسمه 1360-H Inch H 3454.4 450 12.7 272
تسمه 1380-H Inch H 3505.2 450 12.7 276
تسمه 1400-H Inch H 3556 450 12.7 280
تسمه 1440-H Inch H 3657 450 12.7 288
تسمه 1450-H Inch H 3683 450 12.7 290
تسمه 1500-H Inch H 3810 450 12.7 300
تسمه 1510-H Inch H 3835.4 450 12.7 302
تسمه 1535-H Inch H 3898.9 450 12.7 307
تسمه 1550-H Inch H 3937 450 12.7 310
تسمه 1560-H Inch H 3962.4 450 12.7 312
تسمه 1600-H Inch H 4064 450 12.7 320
تسمه 1630-H Inch H 4140.2 450 12.7 326
تسمه 1660-H Inch H 4216.4 450 12.7 332
تسمه 1680-H Inch H 4267.2 450 12.7 336
تسمه 1700-H Inch H 4318 450 12.7 340
تسمه 1765-H Inch H 4483.1 450 12.7 353
تسمه 1855-H Inch H 4711.7 450 12.7 371
تسمه 2010-H Inch H 5105.4 450 12.7 402
تسمه 2100-H Inch H 5334 450 12.7 420
تسمه 2200-H Inch H 5588 450 12.7 440
تسمه 2360-H Inch H 5994.4 450 12.7 472
تسمه 2500-H Inch H 6350 450 12.7 500
تسمه 2680-H Inch H 6807.2 450 12.7 536
  • * تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.
  • * عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.
  • * پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.