لیست تسمه های تایمینگ AT سری AT10


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام نوع سری طول پهنای آستین گام دنده
AT10x500 AT AT10 500 450 10 50
AT10x560 AT AT10 560 450 10 56
AT10x580 AT AT10 580 450 10 58
AT10x660 AT AT10 660 450 10 66
AT10x730 AT AT10 730 450 10 73
AT10x840 AT AT10 840 450 10 84
AT10x920 AT AT10 920 450 10 92
AT10x960 AT AT10 960 200 10 96
AT10x1010 AT AT10 1010 200 10 101
AT10x1150 AT AT10 1150 450 10 115
AT10x1210 AT AT10 1210 200 10 121
AT10x1240 AT AT10 1240 450 10 124
AT10x1250 AT AT10 1250 450 10 125
AT10x1280 AT AT10 1280 200 10 128
AT10x1320 AT AT10 1320 450 10 132
AT10x1500 AT AT10 1500 450 10 150
AT10x1610 AT AT10 1610 450 10 161
AT10x1800 AT AT10 1800 250 10 180
AT10x1940 AT AT10 1940 450 10 194
AT10x2000 AT AT10 2000 250 10 200
AT10x2250 AT AT10 2250 450 10 225
AT10x2590 AT AT10 2590 450 10 259
AT10x2880 AT AT10 2880 450 10 288
AT10x3080 AT AT10 3080 450 10 308
AT10x3150 AT AT10 3150 250 10 315
AT10x3340 AT AT10 3340 450 10 334
AT10x4030 AT AT10 4030 370 10 403

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.

* پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.