لیست تسمه های تایمینگ AT سری AT20


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام نوع سری طول پهنای آستین گام دنده
AT20x1000 AT AT20 1000 450 20 50
AT20x1080 AT AT20 1080 000 20 54
AT20x1100 AT AT20 1100 450 20 55
AT20x1240 AT AT20 1240 000 20 62
AT20x1280 AT AT20 1280 000 20 64
AT20x1320 AT AT20 1320 000 20 66
AT20x1460 AT AT20 1460 000 20 73
AT20x1700 AT AT20 1700 250 20 85
AT20x1780 AT AT20 1780 000 20 89
AT20x1880 AT AT20 1880 000 20 94
AT20x1900 AT AT20 1900 250 20 95
AT20x2360 AT AT20 2360 250 20 118
AT20x2600 AT AT20 2600 000 20 130
AT20x2760 AT AT20 2760 000 20 138
AT20x3100 AT AT20 3100 000 20 155
AT20x3620 AT AT20 3620 000 20 181
AT20x4760 AT AT20 4760 000 20 238
AT20x7600 AT AT20 7600 000 20 380

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.

* پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.