لیست تسمه های تایمینگ DInch سری DH


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام نوع سری طول پهنای آستین گام دنده
240-DH DInch DH 609.6 285 12.7 48
270-DH DInch DH 685.8 285 12.7 54
300-DH DInch DH 762 285 12.7 60
330-DH DInch DH 838.2 285 12.7 66
360-DH DInch DH 914.4 285 12.7 72
390-DH DInch DH 990.6 285 12.7 78
420-DH DInch DH 1066.8 285 12.7 84
450-DH DInch DH 1143 285 12.7 90
480-DH DInch DH 1219.2 285 12.7 96
510-DH DInch DH 1295.4 285 12.7 102
540-DH DInch DH 1371.6 285 12.7 108
570-DH DInch DH 1447.8 285 12.7 114
600-DH DInch DH 1524 285 12.7 120
630-DH DInch DH 1600.2 285 12.7 126
660-DH DInch DH 1676.4 285 12.7 132
670-DH DInch DH 1701.8 285 12.7 134
700-DH DInch DH 1778 285 12.7 140
725-DH DInch DH 1841.5 285 12.7 145
750-DH DInch DH 1905 285 12.7 150
800-DH DInch DH 2032 250 12.7 160
850-DH DInch DH 2159 250 12.7 170
900-DH DInch DH 2286 250 12.7 180
1000-DH DInch DH 2540 250 12.7 200
1100-DH DInch DH 2794 250 12.7 220
1120-DH DInch DH 2844.8 250 12.7 224
1140-DH DInch DH 2895.6 250 12.7 228
1150-DH DInch DH 2921 250 12.7 230
1250-DH DInch DH 3175 250 12.7 250
1400-DH DInch DH 3556 250 12.7 280
1645-DH DInch DH 4178.3 250 12.7 329
1700-DH DInch DH 4318 250 12.7 340

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.

* پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.