لیست تسمه های تایمینگ DInch سری DXL


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام نوع سری طول پهنای آستین گام دنده
120-DXL DInch DXL 304.8 170 5.08 60
130-DXL DInch DXL 330.2 170 5.08 65
140-DXL DInch DXL 355.6 170 5.08 70
146-DXL DInch DXL 370.84 170 5.08 73
150-DXL DInch DXL 381 170 5.08 75
156-DXL DInch DXL 396.24 170 5.08 78
160-DXL DInch DXL 406.4 170 5.08 80
170-DXL DInch DXL 431.8 170 5.08 85
176-DXL DInch DXL 447.04 170 5.08 88
180-DXL DInch DXL 457.2 170 5.08 90
182-DXL DInch DXL 462.28 170 5.08 91
188-DXL DInch DXL 477.52 170 5.08 94
190-DXL DInch DXL 482.6 170 5.08 95
198-DXL DInch DXL 502.92 170 5.08 99
200-DXL DInch DXL 508 170 5.08 100
202-DXL DInch DXL 513.08 170 5.08 101
210-DXL DInch DXL 533.4 170 5.08 105
212-DXL DInch DXL 538.48 170 5.08 106
214-DXL DInch DXL 543.56 170 5.08 107
220-DXL DInch DXL 558.8 170 5.08 110
228-DXL DInch DXL 579.12 170 5.08 114
230-DXL DInch DXL 584.2 170 5.08 115
234-DXL DInch DXL 594.36 170 5.08 117
240-DXL DInch DXL 609.6 170 5.08 120
250-DXL DInch DXL 635 170 5.08 125
260-DXL DInch DXL 660.4 170 5.08 130
270-DXL DInch DXL 685.8 170 5.08 135
276-DXL DInch DXL 701.04 170 5.08 138
290-DXL DInch DXL 736.6 170 5.08 145
310-DXL DInch DXL 787.4 170 5.08 155
316-DXL DInch DXL 802.64 170 5.08 158
320-DXL DInch DXL 812.8 285 5.08 160
330-DXL DInch DXL 838.2 285 5.08 165
344-DXL DInch DXL 873.76 285 5.08 172
352-DXL DInch DXL 894.08 285 5.08 176
364-DXL DInch DXL 924.56 285 5.08 182
380-DXL DInch DXL 965.2 285 5.08 190
384-DXL DInch DXL 975.36 170 5.08 192
388-DXL DInch DXL 985.52 285 5.08 194
390-DXL DInch DXL 990.6 285 5.08 195
392-DXL DInch DXL 995.68 170 5.08 196
434-DXL DInch DXL 1102.36 285 5.08 217
460-DXL DInch DXL 1168.4 285 5.08 230
530-DXL DInch DXL 1346.2 285 5.08 265
600-DXL DInch DXL 1524 285 5.08 300
710-DXL DInch DXL 1803.4 285 5.08 355

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.

* پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.