لیست تسمه های تایمینگ DRPP سری DP14M


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام نوع سری طول پهنای آستین گام دنده
DRPP-966-14M DRPP DP14M 966 250 14 69
DRPP-994-14M DRPP DP14M 994 250 14 71
DRPP-1092-14M DRPP DP14M 1092 250 14 78
DRPP-1106-14M DRPP DP14M 1106 250 14 79
DRPP-1190-14M DRPP DP14M 1190 250 14 85
DRPP-1260-14M DRPP DP14M 1260 250 14 90
DRPP-1288-14M DRPP DP14M 1288 250 14 92
DRPP-1344-14M DRPP DP14M 1344 250 14 96
DRPP-1400-14M DRPP DP14M 1400 250 14 100
DRPP-1442-14M DRPP DP14M 1442 250 14 103
DRPP-1568-14M DRPP DP14M 1568 250 14 112
DRPP-1610-14M DRPP DP14M 1610 250 14 115
DRPP-1750-14M DRPP DP14M 1750 250 14 126
DRPP-1764-14M DRPP DP14M 1764 250 14 126
DRPP-1778-14M DRPP DP14M 1778 250 14 127
DRPP-1848-14M DRPP DP14M 1848 250 14 132
DRPP-1890-14M DRPP DP14M 1890 250 14 135
DRPP-1904-14M DRPP DP14M 1904 250 14 136
DRPP-1960-14M DRPP DP14M 1960 250 14 140
DRPP-2100-14M DRPP DP14M 2100 250 14 150
DRPP-2240-14M DRPP DP14M 2240 250 14 160
DRPP-2310-14M DRPP DP14M 2310 250 14 165
DRPP-2380-14M DRPP DP14M 2380 250 14 170
DRPP-2450-14M DRPP DP14M 2450 250 14 175
DRPP-2590-14M DRPP DP14M 2590 250 14 185
DRPP-2660-14M DRPP DP14M 2660 250 14 190
DRPP-2800-14M DRPP DP14M 2800 250 14 200
DRPP-2968-14M DRPP DP14M 2968 250 14 212
DRPP-3150-14M DRPP DP14M 3150 250 14 225
DRPP-3360-14M DRPP DP14M 3360 250 14 240
DRPP-3500-14M DRPP DP14M 3500 250 14 250
DRPP-3850-14M DRPP DP14M 3850 250 14 275
DRPP-3920-14M DRPP DP14M 3920 250 14 280
DRPP-4326-14M DRPP DP14M 4326 250 14 309
DRPP-4578-14M DRPP DP14M 4578 250 14 327
DRPP-4956-14M DRPP DP14M 4956 250 14 354

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.

* پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.