لیست تسمه های تایمینگ DRPP سری DP5M


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام نوع سری طول پهنای آستین گام دنده
DRPP-500-5M DRPP DP5M 500 285 5 100
DRPP-505-5M DRPP DP5M 505 285 5 101
DRPP-510-5M DRPP DP5M 510 285 5 102
DRPP-520-5M DRPP DP5M 520 285 5 104
DRPP-525-5M DRPP DP5M 525 285 5 105
DRPP-530-5M DRPP DP5M 530 285 5 106
DRPP-535-5M DRPP DP5M 535 285 5 107
DRPP-540-5M DRPP DP5M 540 285 5 108
DRPP-550-5M DRPP DP5M 550 285 5 110
DRPP-555-5M DRPP DP5M 555 285 5 111
DRPP-560-5M DRPP DP5M 560 285 5 112
DRPP-565-5M DRPP DP5M 565 285 5 113
DRPP-570-5M DRPP DP5M 570 285 5 114
DRPP-575-5M DRPP DP5M 575 285 5 115
DRPP-580-5M DRPP DP5M 580 285 5 116
DRPP-585-5M DRPP DP5M 585 285 5 117
DRPP-590-5M DRPP DP5M 590 285 5 118
DRPP-600-5M DRPP DP5M 600 285 5 120
DRPP-610-5M DRPP DP5M 610 285 5 122
DRPP-615-5M DRPP DP5M 615 285 5 123
DRPP-635-5M DRPP DP5M 635 285 5 127
DRPP-640-5M DRPP DP5M 640 285 5 128
DRPP-670-5M DRPP DP5M 670 285 5 134
DRPP-675-5M DRPP DP5M 675 285 5 135
DRPP-700-5M DRPP DP5M 700 285 5 140
DRPP-705-5M DRPP DP5M 705 285 5 141
DRPP-710-5M DRPP DP5M 710 285 5 142
DRPP-725-5M DRPP DP5M 725 285 5 145
DRPP-740-5M DRPP DP5M 740 285 5 148
DRPP-750-5M DRPP DP5M 750 285 5 150
DRPP-755-5M DRPP DP5M 755 285 5 151
DRPP-800-5M DRPP DP5M 800 285 5 160
DRPP-835-5M DRPP DP5M 835 285 5 167
DRPP-850-5M DRPP DP5M 850 285 5 170
DRPP-890-5M DRPP DP5M 890 285 5 178
DRPP-900-5M DRPP DP5M 900 285 5 180
DRPP-935-5M DRPP DP5M 935 285 5 187
DRPP-940-5M DRPP DP5M 940 285 5 188
DRPP-950-5M DRPP DP5M 950 285 5 190
DRPP-980-5M DRPP DP5M 980 285 5 196
DRPP-1000-5M DRPP DP5M 1000 285 5 200
DRPP-1025-5M DRPP DP5M 1025 285 5 205
DRPP-1050-5M DRPP DP5M 1050 285 5 210
DRPP-1100-5M DRPP DP5M 1100 285 5 220
DRPP-1125-5M DRPP DP5M 1125 285 5 225
DRPP-1135-5M DRPP DP5M 1135 285 5 227
DRPP-1195-5M DRPP DP5M 1195 285 5 239
DRPP-1200-5M DRPP DP5M 1200 285 5 240
DRPP-1240-5M DRPP DP5M 1240 285 5 248
DRPP-1270-5M DRPP DP5M 1270 285 5 254
DRPP-1420-5M DRPP DP5M 1420 285 5 284
DRPP-1500-5M DRPP DP5M 1500 285 5 300
DRPP-1595-5M DRPP DP5M 1595 285 5 319
DRPP-1605-5M DRPP DP5M 1605 285 5 321
DRPP-1690-5M DRPP DP5M 1690 285 5 338
DRPP-1790-5M DRPP DP5M 1790 285 5 358
DRPP-1800-5M DRPP DP5M 1800 285 5 360
DRPP-1870-5M DRPP DP5M 1870 285 5 374
DRPP-1895-5M DRPP DP5M 1895 285 5 379
DRPP-1945-5M DRPP DP5M 1945 285 5 389
DRPP-2000-5M DRPP DP5M 2000 250 5 400
DRPP-2250-5M DRPP DP5M 2250 250 5 450
DRPP-2525-5M DRPP DP5M 2525 250 5 505

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.

* پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.