لیست تسمه های تایمینگ DRPP سری DP8M


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام نوع سری طول پهنای آستین گام دنده
DRPP-600-8M DRPP DP8M 600 285 8 75
DRPP-608-8M DRPP DP8M 608 285 8 76
DRPP-632-8M DRPP DP8M 632 285 8 79
DRPP-640-8M DRPP DP8M 640 285 8 80
DRPP-680-8M DRPP DP8M 680 285 8 85
DRPP-720-8M DRPP DP8M 720 285 8 90
DRPP-760-8M DRPP DP8M 760 285 8 95
DRPP-800-8M DRPP DP8M 800 285 8 100
DRPP-840-8M DRPP DP8M 840 285 8 105
DRPP-880-8M DRPP DP8M 880 285 8 110
DRPP-896-8M DRPP DP8M 896 285 8 112
DRPP-920-8M DRPP DP8M 920 285 8 115
DRPP-960-8M DRPP DP8M 960 285 8 120
DRPP-1000-8M DRPP DP8M 1000 285 8 125
DRPP-1040-8M DRPP DP8M 1040 285 8 130
DRPP-1080-8M DRPP DP8M 1080 285 8 135
DRPP-1120-8M DRPP DP8M 1120 285 8 140
DRPP-1200-8M DRPP DP8M 1200 285 8 150
DRPP-1224-8M DRPP DP8M 1224 285 8 153
DRPP-1280-8M DRPP DP8M 1280 285 8 160
DRPP-1352-8M DRPP DP8M 1352 285 8 169
DRPP-1424-8M DRPP DP8M 1424 285 8 178
DRPP-1440-8M DRPP DP8M 1440 285 8 180
DRPP-1464-8M DRPP DP8M 1464 285 8 183
DRPP-1600-8M DRPP DP8M 1600 285 8 200
DRPP-1680-8M DRPP DP8M 1680 285 8 210
DRPP-1760-8M DRPP DP8M 1760 285 8 220
DRPP-1792-8M DRPP DP8M 1792 150 8 224
DRPP-1800-8M DRPP DP8M 1800 285 8 225
DRPP-1904-8M DRPP DP8M 1904 285 8 238
DRPP-2000-8M DRPP DP8M 2000 285 8 250
DRPP-2200-8M DRPP DP8M 2200 250 8 275
DRPP-2240-8M DRPP DP8M 2240 250 8 280
DRPP-2272-8M DRPP DP8M 2272 250 8 284
DRPP-2304-8M DRPP DP8M 2304 118 8 288
DRPP-2400-8M DRPP DP8M 2400 285 8 300
DRPP-2520-8M DRPP DP8M 2520 250 8 315
DRPP-2600-8M DRPP DP8M 2600 250 8 325
DRPP-2800-8M DRPP DP8M 2800 250 8 350
DRPP-2840-8M DRPP DP8M 2840 250 8 355
DRPP-3048-8M DRPP DP8M 3048 250 8 381
DRPP-3200-8M DRPP DP8M 3200 250 8 400
DRPP-3280-8M DRPP DP8M 3280 250 8 410
DRPP-3600-8M DRPP DP8M 3600 250 8 450
DRPP-4000-8M DRPP DP8M 4000 250 8 500
DRPP-4400-8M DRPP DP8M 4400 250 8 550

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.

* پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.