لیست تسمه های تایمینگ DT سری DT5


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام نوع سری طول پهنای آستین گام دنده
DT5-300 DT DT5 300 450 5 60
DT5-350 DT DT5 350 450 5 70
DT5-400 DT DT5 400 450 5 80
DT5-410 DT DT5 410 450 5 82
DT5-150 DT DT5 150 450 5 90
DT5-460 DT DT5 460 450 5 92
DT5-480 DT DT5 480 450 5 96
DT5-500 DT DT5 500 450 5 100
DT5-515 DT DT5 515 450 5 103
DT5-550 DT DT5 550 450 5 110
DT5-590 DT DT5 590 450 5 118
DT5-600 DT DT5 600 450 5 120
DT5-620 DT DT5 620 450 5 124
DT5-650 DT DT5 650 450 5 130
DT5-700 DT DT5 700 450 5 140
DT5-750 DT DT5 750 450 5 150
DT5-800 DT DT5 800 450 5 160
DT5-815 DT DT5 815 450 5 163
DT5-860 DT DT5 860 450 5 172
DT5-900 DT DT5 900 450 5 180
DT5-940 DT DT5 940 450 5 188
DT5-1100 DT DT5 1100 450 5 220

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.

* پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.