جدول دسته بندی تسمه های تایمینگ Inch


" برای مشاهده محصولات هر ردیف لطفا بر روی سری هر ردیف کلیک کنید "

سری دسته نوع طول تسمه تعداد دنده
MXL تایمینگ Inch 52.83 - 3810 26 - 1875
XL تایمینگ Inch 111.76 - 5404.12 22 - 1064
L تایمینگ Inch 170.18 - 5048.25 18 - 530
H تایمینگ Inch 368.3 - 6807.2 29 - 536
XH تایمینگ Inch 1177.93 - 5778.5 53 - 260
XXH تایمینگ Inch 1588 - 5080 50 - 160

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.