لیست تسمه های تایمینگ Inch سری MXL


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام نوع سری طول پهنای آستین گام دنده
21-MXL Inch MXL 52.83 60 2.032 26
22-MXL Inch MXL 54.86 60 2.032 27
26-MXL Inch MXL 67.06 160 2.032 33
28-MXL Inch MXL 71.12 160 2.032 35
30-MXL Inch MXL 76.2 160 2.032 38
32-MXL Inch MXL 87.28 160 2.032 40
34-MXL Inch MXL 87.38 160 2.032 43
36-MXL Inch MXL 91.44 160 2.032 45
B47-MXL Inch MXL 95.5 160 2.032 47
39-MXL Inch MXL 99.57 160 2.032 49
40-MXL Inch MXL 101.6 160 2.032 50
41-MXL Inch MXL 103.63 160 2.032 51
42-MXL Inch MXL 106.68 160 2.032 53
B52-MXL Inch MXL 105.66 160 2.032 52
42-MXL Inch MXL 107.7 160 2.032 53
43-MXL Inch MXL 109.73 160 2.032 54
44-MXL Inch MXL 111.76 160 2.032 55
45-MXL Inch MXL 113.79 160 2.032 56
B57-MXL Inch MXL 115.82 160 2.032 57
46-MXL Inch MXL 116.84 160 2.032 58
47-MXL Inch MXL 119.89 160 2.032 59
48-MXL Inch MXL 121.92 160 2.032 60
49-MXL Inch MXL 123.95 160 2.032 61
49.6-MXL Inch MXL 125.98 160 2.032 62
50-MXL Inch MXL 128.02 160 2.032 63
B64-MXL Inch MXL 129.54 160 2.032 64
52-MXL Inch MXL 132.08 160 2.032 65
53-MXL Inch MXL 134.11 200 2.032 66
53.6-MXL Inch MXL 136.14 200 2.032 67
54-MXL Inch MXL 138.18 200 2.032 68
56-MXL Inch MXL 142.24 200 2.032 70
57-MXL Inch MXL 144.27 200 2.032 71
58-MXL Inch MXL 146.3 200 2.032 72
58.4-MXL Inch MXL 148.34 200 2.032 73
60-MXL Inch MXL 152.4 200 2.032 75
61-MXL Inch MXL 154.43 200 2.032 76
77-MXL Inch MXL 156.46 200 2.032 77
62-MXL Inch MXL 158.5 200 2.032 78
63-MXL Inch MXL 160.53 200 2.032 79
64-MXL Inch MXL 162.56 200 2.032 80
65-MXL Inch MXL 166.62 200 2.032 82
66-MXL Inch MXL 168.66 200 2.032 83
B84-MXL Inch MXL 170.18 200 2.032 84
68-MXL Inch MXL 172.72 200 2.032 85
69-MXL Inch MXL 176.78 200 2.032 87
70-MXL Inch MXL 178.82 200 2.032 88
71-MXL Inch MXL 180.85 200 2.032 89
72-MXL Inch MXL 182.88 200 2.032 90
73-MXL Inch MXL 186.94 200 2.032 92
75-MXL Inch MXL 191.01 200 2.032 94
76-MXL Inch MXL 193.04 200 2.032 95
77-MXL Inch MXL 197.1 200 2.032 97
78-MXL Inch MXL 199.14 200 2.032 98
B99-MXL Inch MXL 200.66 200 2.032 99
80-MXL Inch MXL 203.3 200 2.032 100
80.8-MXL Inch MXL 205.23 200 2.032 101
81-MXL Inch MXL 207.26 200 2.032 102
82-MXL Inch MXL 209.3 200 2.032 103
84-MXL Inch MXL 213.36 200 2.032 105
85-MXL Inch MXL 215.39 200 2.032 106
85.5-MXL Inch MXL 217.17 200 2.032 107
86-MXL Inch MXL 219.46 200 2.032 108
87-MXL Inch MXL 221.49 200 2.032 109
88-MXL Inch MXL 223.52 200 2.032 110
89-MXL Inch MXL 227.58 450 2.032 112
90-MXL Inch MXL 229.62 450 2.032 113
91-MXL Inch MXL 231.65 450 2.032 114
92-MXL Inch MXL 233.68 450 2.032 115
93-MXL Inch MXL 235.71 200 2.032 116
94-MXL Inch MXL 239.78 200 2.032 118
96-MXL Inch MXL 243.84 200 2.032 120
97.6-MXL Inch MXL 247.9 200 2.032 122
98-MXL Inch MXL 249.94 200 2.032 123
100-MXL Inch MXL 254 450 2.032 125
101-MXL Inch MXL 256.03 450 2.032 126
B128-MXL Inch MXL 260.1 450 2.032 128
104-MXL Inch MXL 264.16 450 2.032 130
106-MXL Inch MXL 268.22 450 2.032 132
B133-MXL Inch MXL 270.26 450 2.032 133
108-MXL Inch MXL 274.32 450 2.032 135
109-MXL Inch MXL 276.86 450 2.032 136
B137-MXL Inch MXL 278.38 450 2.032 137
110-MXL Inch MXL 280.42 450 2.032 138
111-MXL Inch MXL 281.74 450 2.032 139
112-MXL Inch MXL 284.48 450 2.032 140
113-MXL Inch MXL 288.54 450 2.032 142
115-MXL Inch MXL 292.61 450 2.032 144
116-MXL Inch MXL 294.64 450 2.032 145
118-MXL Inch MXL 300.47 450 2.032 148
119-MXL Inch MXL 302.77 450 2.032 149
120-MXL Inch MXL 304.8 450 2.032 150
121-MXL Inch MXL 308.86 450 2.032 152
122-MXL Inch MXL 310.9 450 2.032 153
123-MXL Inch MXL 312.93 450 2.032 154
124-MXL Inch MXL 314.96 450 2.032 155
125-MXL Inch MXL 316.99 450 2.032 156
126-MXL Inch MXL 320.04 450 2.032 157
128-MXL Inch MXL 325.12 450 2.032 160
130-MXL Inch MXL 330.2 450 2.032 162
132-MXL Inch MXL 335.28 450 2.032 165
134-MXL Inch MXL 341.38 450 2.032 168
136-MXL Inch MXL 345.44 450 2.032 170
140-MXL Inch MXL 355.6 450 2.032 175
144-MXL Inch MXL 365.76 450 2.032 180
147-MXL Inch MXL 373.89 450 2.032 184
152-MXL Inch MXL 386.08 450 2.032 190
154-MXL Inch MXL 390.14 450 2.032 192
155-MXL Inch MXL 394.21 450 2.032 194
156-MXL Inch MXL 396.24 450 2.032 195
158-MXL Inch MXL 401.32 450 2.032 197
160-MXL Inch MXL 406.4 450 2.032 200
165-MXL Inch MXL 419.1 450 2.032 206
168-MXL Inch MXL 426.72 450 2.032 210
169-MXL Inch MXL 430.78 450 2.032 212
172-MXL Inch MXL 436.88 450 2.032 215
173-MXL Inch MXL 439.42 450 2.032 216
177-MXL Inch MXL 449.07 450 2.032 221
180-MXL Inch MXL 457.2 450 2.032 225
182-MXL Inch MXL 463.3 450 2.032 228
185-MXL Inch MXL 471.42 450 2.032 232
189-MXL Inch MXL 479.55 450 2.032 236
191-MXL Inch MXL 485.65 450 2.032 239
192-MXL Inch MXL 487.68 450 2.032 240
199-MXL Inch MXL 505.97 450 2.032 249
200-MXL Inch MXL 508 450 2.032 250
205-MXL Inch MXL 520.19 450 2.032 256
212-MXL Inch MXL 538.48 450 2.032 265
218-MXL Inch MXL 553.72 450 2.032 273
221-MXL Inch MXL 560.83 450 2.032 276
224-MXL Inch MXL 568.96 450 2.032 280
232-MXL Inch MXL 589.28 450 2.032 290
236-MXL Inch MXL 599.44 450 2.032 295
238-MXL Inch MXL 605.54 450 2.032 298
240-MXL Inch MXL 609.6 450 2.032 300
244-MXL Inch MXL 619.76 450 2.032 305
248-MXL Inch MXL 629.92 450 2.032 310
250-MXL Inch MXL 633.98 450 2.032 312
254-MXL Inch MXL 646.18 450 2.032 318
256-MXL Inch MXL 650.24 450 2.032 320
259-MXL Inch MXL 657.86 450 2.032 324
262-MXL Inch MXL 666.5 450 2.032 328
264-MXL Inch MXL 670.56 450 2.032 330
269-MXL Inch MXL 682.75 450 2.032 336
278-MXL Inch MXL 705.1 450 2.032 347
290-MXL Inch MXL 735.58 450 2.032 362
B372-MXL Inch MXL 756 450 2.032 372
302-MXL Inch MXL 768.1 450 2.032 378
320-MXL Inch MXL 812.8 450 2.032 400
326-MXL Inch MXL 829.06 450 2.032 408
339-MXL Inch MXL 861.57 450 2.032 424
358-MXL Inch MXL 910.34 450 2.032 448
362-MXL Inch MXL 919.48 450 2.032 453
370-MXL Inch MXL 940 450 2.032 463
378-MXL Inch MXL 959.1 450 2.032 472
B498-MXL Inch MXL 1011.94 450 2.032 498
403-MXL Inch MXL 1024.13 450 2.032 504
418-MXL Inch MXL 1060 450 2.032 522
425-MXL Inch MXL 1078 450 2.032 531
437-MXL Inch MXL 1110 450 2.032 546
B548-MXL Inch MXL 1112 450 2.032 548
456-MXL Inch MXL 1158 450 2.032 570
466-MXL Inch MXL 1184 450 2.032 593
480-MXL Inch MXL 1219 450 2.032 600
488-MXL Inch MXL 1239 450 2.032 610
518-MXL Inch MXL 1316 450 2.032 648
544-MXL Inch MXL 1381 450 2.032 680
600-MXL Inch MXL 1524 450 2.032 750
608-MXL Inch MXL 1544 450 2.032 760
640-MXL Inch MXL 1625 450 2.032 800
764-MXL Inch MXL 1940 450 2.032 955
765-MXL Inch MXL 1944 450 2.032 957
810-MXL Inch MXL 2056 450 2.032 1012
824-MXL Inch MXL 2092 450 2.032 1030
848-MXL Inch MXL 2153 450 2.032 1060
910-MXL Inch MXL 2310 450 2.032 1137
1000-MXL Inch MXL 2540 450 2.032 1250
1141-MXL Inch MXL 2897 450 2.032 1426
1170-MXL Inch MXL 2972 450 2.032 1463
1445-MXL Inch MXL 3669 450 2.032 1806
1500-MXL Inch MXL 3810 450 2.032 1875

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.

* پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.