لیست تسمه های تایمینگ Inch سری XL


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام نوع سری طول پهنای آستین گام دنده
44-XL Inch XL 111.76 200 5.08 22
56-XL Inch XL 142.24 200 5.08 28
60-XL Inch XL 152.4 200 5.08 30
70-XL Inch XL 177.8 200 5.08 35
76-XL Inch XL 193.04 200 5.08 38
80-XL Inch XL 203.2 200 5.08 40
82-XL Inch XL 208.28 200 5.08 41
84-XL Inch XL 213.36 200 5.08 42
88-XL Inch XL 223.52 200 5.08 44
90-XL Inch XL 228.6 200 5.08 45
92-XL Inch XL 233.68 200 5.08 46
94-XL Inch XL 238.76 200 5.08 47
96-XL Inch XL 243.84 200 5.08 48
98-XL Inch XL 248.92 450 5.08 49
100-XL Inch XL 254 450 5.08 50
102-XL Inch XL 259.08 450 5.08 51
104-XL Inch XL 264.16 450 5.08 52
106-XL Inch XL 269.24 450 5.08 53
108-XL Inch XL 274.35 450 5.08 54
110-XL Inch XL 279.4 450 5.08 55
112-XL Inch XL 284.48 450 5.08 56
114-XL Inch XL 289.56 450 5.08 57
116-XL Inch XL 294.64 450 5.08 58
118-XL Inch XL 299.72 450 5.08 59
120-XL Inch XL 304.8 450 5.08 60
122-XL Inch XL 309.88 450 5.08 61
124-XL Inch XL 314.96 450 5.08 62
126-XL Inch XL 320.04 450 5.08 63
128-XL Inch XL 325.12 450 5.08 64
130-XL Inch XL 330.2 450 5.08 65
132-XL Inch XL 335.28 450 5.08 66
134-XL Inch XL 340.36 450 5.08 67
136-XL Inch XL 345.44 450 5.08 68
138-XL Inch XL 350.52 450 5.08 69
140-XL Inch XL 355.6 450 5.08 70
142-XL Inch XL 360.68 450 5.08 71
144-XL Inch XL 365.76 450 5.08 72
146-XL Inch XL 370.84 450 5.08 73
148-XL Inch XL 375.92 450 5.08 74
150-XL Inch XL 381 450 5.08 75
152-XL Inch XL 386.08 450 5.08 76
154-XL Inch XL 391.16 450 5.08 77
156-XL Inch XL 396.24 450 5.08 78
160-XL Inch XL 406.4 450 5.08 80
162-XL Inch XL 411.48 450 5.08 81
164-XL Inch XL 416.56 450 5.08 82
166-XL Inch XL 421.64 450 5.08 83
168-XL Inch XL 426.72 450 5.08 84
170-XL Inch XL 431.8 450 5.08 85
172-XL Inch XL 436.88 450 5.08 86
176-XL Inch XL 447.04 450 5.08 88
178-XL Inch XL 452.12 450 5.08 89
180-XL Inch XL 457.2 450 5.08 90
182-XL Inch XL 462.28 450 5.08 91
184-XL Inch XL 467.2 450 5.08 92
188-XL Inch XL 477.52 450 5.08 94
190-XL Inch XL 482.6 450 5.08 95
192-XL Inch XL 487.68 450 5.08 96
194-XL Inch XL 492.76 450 5.08 97
196-XL Inch XL 497.84 450 5.08 98
198-XL Inch XL 502.92 450 5.08 99
200-XL Inch XL 508 450 5.08 100
202-XL Inch XL 513.08 450 5.08 101
206-XL Inch XL 523.24 450 5.08 103
208-XL Inch XL 528.32 450 5.08 104
210-XL Inch XL 533.4 450 5.08 105
212-XL Inch XL 538.48 450 5.08 106
214-XL Inch XL 543.56 450 5.08 107
218-XL Inch XL 553.72 450 5.08 109
220-XL Inch XL 556.8 450 5.08 110
226-XL Inch XL 574.04 450 5.08 113
228-XL Inch XL 479.13 450 5.08 114
230-XL Inch XL 584.2 450 5.08 115
234-XL Inch XL 594.36 450 5.08 117
236-XL Inch XL 599.44 450 5.08 118
240-XL Inch XL 609.6 450 5.08 120
248-XL Inch XL 629.92 450 5.08 124
250-XL Inch XL 635 450 5.08 125
256-XL Inch XL 650.24 450 5.08 128
260-XL Inch XL 660.4 450 5.08 130
270-XL Inch XL 685.8 450 5.08 135
274-XL Inch XL 695.96 450 5.08 137
276-XL Inch XL 701.04 450 5.08 138
280-XL Inch XL 711.2 450 5.08 140
282-XL Inch XL 716.28 450 5.08 141
286-XL Inch XL 726.44 450 5.08 143
290-XL Inch XL 736.6 450 5.08 145
300-XL Inch XL 762 450 5.08 150
304-XL Inch XL 772.16 450 5.08 152
310-XL Inch XL 787.4 450 5.08 155
346-XL Inch XL 802.64 450 5.08 158
320-XL Inch XL 812.8 450 5.08 160
326-XL Inch XL 828.04 450 5.08 163
330-XL Inch XL 838.2 450 5.08 165
336-XL Inch XL 853.44 450 5.08 168
340-XL Inch XL 863.6 450 5.08 170
344-XL Inch XL 873.76 450 5.08 172
348-XL Inch XL 883.92 450 5.08 174
352-XL Inch XL 894.08 450 5.08 176
356-XL Inch XL 904.24 450 5.08 178
360-XL Inch XL 914.4 450 5.08 180
362-XL Inch XL 919.48 450 5.08 181
364-XL Inch XL 924.56 450 5.08 182
370-XL Inch XL 939.8 450 5.08 185
372-XL Inch XL 944.88 450 5.08 186
376-XL Inch XL 955.4 450 5.08 188
380-XL Inch XL 965.2 450 5.08 190
384-XL Inch XL 975.36 450 5.08 192
390-XL Inch XL 990.6 450 5.08 195
400-XL Inch XL 1016 450 5.08 200
412-XL Inch XL 1046.48 450 5.08 206
414-XL Inch XL 1051.56 450 5.08 207
424-XL Inch XL 1076.9 450 5.08 212
430-XL Inch XL 1092.2 450 5.08 215
432-XL Inch XL 1094.28 450 5.08 216
450-XL Inch XL 1143 450 5.08 225
460-XL Inch XL 1168.4 450 5.08 230
490-XL Inch XL 1244.6 450 5.08 245
514-XL Inch XL 1305.56 450 5.08 257
564-XL Inch XL 1432.56 450 5.08 282
574-XL Inch XL 1457.96 450 5.08 287
580-XL Inch XL 1473.2 450 5.08 290
612-XL Inch XL 1554.48 450 5.08 306
630-XL Inch XL 1600.2 450 5.08 315
670-XL Inch XL 1701.8 450 5.08 335
710-XL Inch XL 1803.4 450 5.08 355
720-XL Inch XL 1822.88 450 5.08 360
788-XL Inch XL 2001.52 450 5.08 394
860-XL Inch XL 2184.4 450 5.08 430
1032-XL Inch XL 2621.28 450 5.08 516
1300-XL Inch XL 3302 450 5.08 650
1494-XL Inch XL 3794.76 450 5.08 747
2128-XL Inch XL 5404.12 450 5.08 1064

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.

* پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.