لیست تسمه های تایمینگ Inch سری XXH


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام نوع سری طول پهنای آستین گام دنده
625-XXH Inch XXH 1588 430 31.750 50
650-XXH Inch XXH 1651 430 31.750 52
700-XXH Inch XXH 1778 430 31.750 56
800-XXH Inch XXH 2032 430 31.750 64
900-XXH Inch XXH 2286 430 31.750 72
950-XXH Inch XXH 2413 430 31.750 76
1000-XXH Inch XXH 2540 430 31.750 80
1050-XXH Inch XXH 2667 430 31.750 84
1200-XXH Inch XXH 3048 430 31.750 96
1250-XXH Inch XXH 3175 430 31.750 100
1400-XXH Inch XXH 3556 430 31.750 112
1563-XXH Inch XXH 3968.75 430 31.750 125
1600-XXH Inch XXH 4064 430 31.750 128
1700-XXH Inch XXH 4318 430 31.750 136
1800-XXH Inch XXH 4572 430 31.750 144
1920-XXH Inch XXH 4889.5 430 31.750 154
2000-XXH Inch XXH 5080 430 31.750 160

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.

* پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.