جدول دسته بندی تسمه های تایمینگ RPP


" برای مشاهده محصولات هر ردیف لطفا بر روی سری هر ردیف کلیک کنید "

سری دسته نوع طول تسمه تعداد دنده
P2M تایمینگ RPP 112 - 530 56 - 265
P3M تایمینگ RPP 174 - 1863 58 - 621
P5M تایمینگ RPP 180 - 3500 36 - 700
P8M تایمینگ RPP 320 - 4400 40 - 550
P14M تایمینگ RPP 966 - 4578 69 - 327

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.