لیست تسمه های تایمینگ RPP سری P3M


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام نوع سری طول پهنای آستین گام دنده
RPP-3M-174 RPP P3M 174 450 3 58
RPP-3M-177 RPP P3M 177 450 3 59
RPP-3M-201 RPP P3M 201 450 3 67
RPP-3M-210 RPP P3M 210 450 3 70
RPP-3M-213 RPP P3M 213 450 3 71
RPP-3M-216 RPP P3M 216 450 3 72
RPP-3M-225 RPP P3M 225 450 3 75
RPP-3M-240 RPP P3M 240 450 3 80
RPP-3M-261 RPP P3M 261 450 3 87
RPP-3M-264 RPP P3M 264 450 3 88
RPP-3M-267 RPP P3M 267 450 3 89
RPP-3M-270 RPP P3M 270 450 3 90
RPP-3M-318 RPP P3M 318 450 3 106
RPP-3M-354 RPP P3M 354 450 3 118
RPP-3M-360 RPP P3M 360 450 3 120
RPP-3M-420 RPP P3M 420 450 3 140
RPP-3M-447 RPP P3M 447 450 3 149
RPP-3M-459 RPP P3M 459 450 3 153
RPP-3M-474 RPP P3M 474 450 3 158
RPP-3M-486 RPP P3M 486 450 3 162
RPP-3M-489 RPP P3M 489 450 3 163
RPP-3M-501 RPP P3M 501 450 3 167
RPP-3M-510 RPP P3M 510 450 3 170
RPP-3M-513 RPP P3M 513 450 3 171
RPP-3M-522 RPP P3M 522 450 3 174
RPP-3M-525 RPP P3M 525 450 3 175
RPP-3M-532 RPP P3M 532 450 3 177
RPP-3M-537 RPP P3M 537 450 3 179
RPP-3M-564 RPP P3M 564 450 3 188
RPP-3M-570 RPP P3M 570 450 3 190
RPP-3M-576 RPP P3M 576 450 3 192
RPP-3M-579 RPP P3M 579 450 3 193
RPP-3M-597 RPP P3M 597 450 3 199
RPP-3M-600 RPP P3M 600 450 3 200
RPP-3M-621 RPP P3M 621 450 3 207
RPP-3M-633 RPP P3M 633 450 3 211
RPP-3M-648 RPP P3M 648 450 3 216
RPP-3M-669 RPP P3M 669 450 3 223
RPP-3M-711 RPP P3M 711 450 3 237
RPP-3M-735 RPP P3M 735 450 3 245
RPP-3M-756 RPP P3M 756 450 3 252
RPP-3M-804 RPP P3M 804 450 3 268
RPP-3M-882 RPP P3M 882 450 3 294
RPP-3M-945 RPP P3M 945 450 3 315
RPP-3M-1062 RPP P3M 1062 450 3 354
RPP-3M-1125 RPP P3M 1125 450 3 375
RPP-3M-1245 RPP P3M 1245 450 3 415
RPP-3M-1263 RPP P3M 1263 450 3 421
RPP-3M-1500 RPP P3M 1500 450 3 500
RPP-3M-1530 RPP P3M 1530 450 3 510
RPP-3M-1863 RPP P3M 1863 450 3 621

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.

* پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.