لیست تسمه های تایمینگ RPP سری P8M


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام نوع سری طول پهنای آستین گام دنده
RPP-8M-320 RPP P8M 320 450 8 40
RPP-8M-480 RPP P8M 480 450 8 60
RPP-8M-536 RPP P8M 536 450 8 67
RPP-8M-560 RPP P8M 560 450 8 70
RPP-8M-600 RPP P8M 600 450 8 75
RPP-8M-632 RPP P8M 632 450 8 79
RPP-8M-640 RPP P8M 640 450 8 80
RPP-8M-680 RPP P8M 680 450 8 85
RPP-8M-720 RPP P8M 720 450 8 90
RPP-8M-760 RPP P8M 760 450 8 95
RPP-8M-800 RPP P8M 800 450 8 100
RPP-8M-480 RPP P8M 480 450 8 105
RPP-8M-856 RPP P8M 856 450 8 107
RPP-8M-880 RPP P8M 880 450 8 110
RPP-8M-896 RPP P8M 896 450 8 112
RPP-8M-920 RPP P8M 920 450 8 115
RPP-8M-960 RPP P8M 960 450 8 120
RPP-8M-1000 RPP P8M 1000 450 8 125
RPP-8M-1032 RPP P8M 1032 450 8 129
RPP-8M-1040 RPP P8M 1040 450 8 130
RPP-8M-1056 RPP P8M 1056 450 8 132
RPP-8M-1064 RPP P8M 1064 450 8 133
RPP-8M-1080 RPP P8M 1080 450 8 135
RPP-8M-1096 RPP P8M 1096 450 8 137
RPP-8M-1120 RPP P8M 1120 450 8 140
RPP-8M-1136 RPP P8M 1136 450 8 142
RPP-8M-1160 RPP P8M 1160 450 8 145
RPP-8M-1200 RPP P8M 1200 450 8 150
RPP-8M-1280 RPP P8M 1280 450 8 160
RPP-8M-1352 RPP P8M 1352 450 8 169
RPP-8M-1440 RPP P8M 1440 450 8 180
RPP-8M-1464 RPP P8M 1464 450 8 183
RPP-8M-1600 RPP P8M 1600 450 8 200
RPP-8M-1760 RPP P8M 1760 450 8 220
RPP-8M-1800 RPP P8M 1800 450 8 225
RPP-8M-1904 RPP P8M 1904 450 8 238
RPP-8M-2000 RPP P8M 2000 450 8 250
RPP-8M-2064 RPP P8M 2064 450 8 258
RPP-8M-2200 RPP P8M 2200 450 8 275
RPP-8M-2320 RPP P8M 2320 450 8 290
RPP-8M-2400 RPP P8M 2400 450 8 300
RPP-8M-2496 RPP P8M 2496 450 8 312
RPP-8M-2552 RPP P8M 2552 450 8 319
RPP-8M-2600 RPP P8M 2600 450 8 325
RPP-8M-2800 RPP P8M 2800 450 8 350
RPP-8M-3048 RPP P8M 3048 450 8 381
RPP-8M-3200 RPP P8M 3200 450 8 400
RPP-8M-3304 RPP P8M 3304 450 8 413
RPP-8M-3600 RPP P8M 3600 450 8 450
RPP-8M-4400 RPP P8M 4400 450 8 550

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.

* پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.