لیست تسمه های تایمینگ STD سری S14M


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام نوع سری طول پهنای آستین گام دنده
S14M-714 STD S14M 714 440 14 51
S14M-1008 STD S14M 1008 440 14 72
S14M-1120 STD S14M 1120 440 14 80
S14M-1190 STD S14M 1190 440 14 85
S14M-1246 STD S14M 1246 440 14 89
S14M-1400 STD S14M 1400 440 14 100
S14M-1540 STD S14M 1540 440 14 110
S14M-1610 STD S14M 1610 440 14 115
S14M-1624 STD S14M 1624 440 14 116
S14M-1652 STD S14M 1652 440 14 118
S14M-1750 STD S14M 1750 440 14 125
S14M-1778 STD S14M 1778 440 14 127
S14M-1806 STD S14M 1806 440 14 129
S14M-1890 STD S14M 1890 440 14 135
S14M-1904 STD S14M 1904 000 14 136
S14M-1960 STD S14M 1960 240 14 140
S14M-2002 STD S14M 2002 440 14 143
S14M-2100 STD S14M 2100 440 14 150
S14M-2198 STD S14M 2198 440 14 157
S14M-2240 STD S14M 2240 440 14 160
S14M-2310 STD S14M 2310 000 14 165
S14M-2450 STD S14M 2450 440 14 175
S14M-2506 STD S14M 2506 000 14 179
S14M-2590 STD S14M 2590 440 14 185
S14M-2660 STD S14M 2660 440 14 190
S14M-2800 STD S14M 2800 440 14 200
S14M-2814 STD S14M 2814 440 14 201
S14M-3500 STD S14M 3500 440 14 250
S14M-3850 STD S14M 3850 440 14 275
S14M-4508 STD S14M 4508 440 14 322
S14M-5012 STD S14M 5012 440 14 358

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.

* پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.