لیست تسمه های تایمینگ STD سری S2M


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام نوع سری طول پهنای آستین گام دنده
S2M-60 STD S2M 60 variable 2 30
S2M-76 STD S2M 76 variable 2 38
S2M-78 STD S2M 78 variable 2 39
S2M-80 STD S2M 80 variable 2 40
S2M-88 STD S2M 88 variable 2 44
S2M-90 STD S2M 90 variable 2 45
S2M-96 STD S2M 96 variable 2 48
S2M-100 STD S2M 100 variable 2 50
S2M-110 STD S2M 110 variable 2 55
S2M-112 STD S2M 112 variable 2 56
S2M-116 STD S2M 116 variable 2 58
S2M-118 STD S2M 118 variable 2 59
S2M-120 STD S2M 120 variable 2 60
S2M-122 STD S2M 122 variable 2 61
S2M-124 STD S2M 124 variable 2 62
S2M-126 STD S2M 126 variable 2 63
S2M-128 STD S2M 128 variable 2 64
S2M-130 STD S2M 130 variable 2 65
S2M-132 STD S2M 132 variable 2 66
S2M-134 STD S2M 134 variable 2 67
S2M-138 STD S2M 138 variable 2 69
S2M-140 STD S2M 140 variable 2 70
S2M-142 STD S2M 142 variable 2 71
S2M-144 STD S2M 144 variable 2 72
S2M-146 STD S2M 146 variable 2 73
S2M-152 STD S2M 152 variable 2 76
S2M-158 STD S2M 158 variable 2 79
S2M-160 STD S2M 160 variable 2 80
S2M-164 STD S2M 164 variable 2 82
S2M-166 STD S2M 166 variable 2 83
S2M-168 STD S2M 168 variable 2 84
S2M-172 STD S2M 172 variable 2 86
S2M-176 STD S2M 176 variable 2 88
S2M-180 STD S2M 180 variable 2 90
S2M-182 STD S2M 182 variable 2 91
S2M-184 STD S2M 184 variable 2 92
S2M-186 STD S2M 186 variable 2 93
S2M-190 STD S2M 190 variable 2 95
S2M-192 STD S2M 192 variable 2 96
S2M-194 STD S2M 194 variable 2 97
S2M-200 STD S2M 200 variable 2 100
S2M-202 STD S2M 202 variable 2 101
S2M-204 STD S2M 204 variable 2 102
S2M-210 STD S2M 210 variable 2 105
S2M-212 STD S2M 212 variable 2 106
S2M-214 STD S2M 214 variable 2 107
S2M-218 STD S2M 218 variable 2 109
S2M-220 STD S2M 220 variable 2 110
S2M-224 STD S2M 224 variable 2 112
S2M-230 STD S2M 230 variable 2 115
S2M-234 STD S2M 234 variable 2 117
S2M-236 STD S2M 236 variable 2 118
S2M-240 STD S2M 240 variable 2 120
S2M-242 STD S2M 242 variable 2 121
S2M-244 STD S2M 244 variable 2 122
S2M-246 STD S2M 246 variable 2 123
S2M-250 STD S2M 250 variable 2 125

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.

* پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.