لیست تسمه های تایمینگ STD سری S3M


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام نوع سری طول پهنای آستین گام دنده
S3M-120 STD S3M 120 variable 3 40
S3M-123 STD S3M 123 variable 3 41
S3M-129 STD S3M 129 variable 3 43
S3M-141 STD S3M 141 variable 3 47
S3M-144 STD S3M 144 variable 3 48
S3M-150 STD S3M 150 variable 3 50
S3M-156 STD S3M 156 variable 3 52
S3M-162 STD S3M 162 variable 3 54
S3M-165 STD S3M 165 variable 3 55
S3M-171 STD S3M 171 variable 3 57
S3M-174 STD S3M 174 variable 3 58
S3M-177 STD S3M 177 variable 3 59
S3M-180 STD S3M 180 variable 3 60
S3M-186 STD S3M 186 variable 3 62
S3M-189 STD S3M 189 variable 3 63
S3M-192 STD S3M 192 variable 3 64
S3M-195 STD S3M 195 variable 3 65
S3M-201 STD S3M 201 variable 3 67
S3M-207 STD S3M 207 variable 3 69
S3M-210 STD S3M 210 variable 3 70
S3M-213 STD S3M 213 variable 3 71
S3M-219 STD S3M 219 variable 3 73
S3M-222 STD S3M 222 variable 3 74
S3M-225 STD S3M 225 variable 3 75
S3M-231 STD S3M 231 variable 3 77
S3M-234 STD S3M 234 variable 3 78
S3M-237 STD S3M 237 variable 3 79
S3M-240 STD S3M 240 variable 3 80
S3M-246 STD S3M 246 variable 3 82
S3M-249 STD S3M 249 variable 3 83
S3M-252 STD S3M 252 variable 3 84
S3M-255 STD S3M 255 variable 3 85
S3M-264 STD S3M 264 variable 3 88
S3M-273 STD S3M 273 variable 3 91
S3M-276 STD S3M 276 variable 3 92
S3M-279 STD S3M 279 variable 3 93
S3M-285 STD S3M 285 variable 3 95
S3M-288 STD S3M 288 variable 3 96
S3M-291 STD S3M 291 variable 3 97
S3M-294 STD S3M 294 variable 3 98
S3M-297 STD S3M 297 variable 3 99
S3M-300 STD S3M 300 variable 3 100
S3M-312 STD S3M 312 variable 3 104
S3M-318 STD S3M 318 variable 3 106
S3M-321 STD S3M 321 variable 3 107
S3M-327 STD S3M 327 variable 3 109
S3M-333 STD S3M 333 variable 3 111
S3M-339 STD S3M 339 variable 3 113
S3M-345 STD S3M 345 variable 3 115
S3M-351 STD S3M 351 variable 3 117
S3M-354 STD S3M 354 variable 3 118
S3M-357 STD S3M 357 variable 3 119
S3M-360 STD S3M 360 variable 3 120
S3M-363 STD S3M 363 variable 3 121
S3M-369 STD S3M 369 variable 3 123
S3M-375 STD S3M 375 variable 3 125
S3M-384 STD S3M 384 variable 3 128
S3M-387 STD S3M 387 variable 3 129
S3M-396 STD S3M 396 variable 3 132
S3M-402 STD S3M 402 variable 3 134
S3M-405 STD S3M 405 variable 3 135
S3M-408 STD S3M 408 variable 3 136
S3M-420 STD S3M 420 variable 3 140
S3M-423 STD S3M 423 variable 3 141
S3M-432 STD S3M 432 variable 3 144
S3M-447 STD S3M 447 variable 3 149
S3M-453 STD S3M 453 variable 3 151
S3M-456 STD S3M 456 variable 3 152
S3M-459 STD S3M 459 variable 3 153
S3M-468 STD S3M 468 variable 3 156
S3M-474 STD S3M 474 variable 3 158
S3M-480 STD S3M 480 variable 3 160
S3M-483 STD S3M 483 variable 3 161
S3M-486 STD S3M 486 variable 3 162
S3M-501 STD S3M 501 variable 3 167
S3M-504 STD S3M 504 variable 3 168
S3M-507 STD S3M 507 variable 3 169
S3M-519 STD S3M 519 variable 3 173
S3M-525 STD S3M 525 variable 3 175
S3M-537 STD S3M 537 variable 3 179
S3M-540 STD S3M 540 variable 3 180
S3M-564 STD S3M 564 variable 3 188
S3M-591 STD S3M 591 variable 3 197
S3M-600 STD S3M 600 variable 3 200
S3M-606 STD S3M 606 variable 3 202
S3M-612 STD S3M 612 variable 3 204
S3M-621 STD S3M 621 variable 3 207
S3M-633 STD S3M 633 variable 3 211
S3M-636 STD S3M 636 variable 3 212
S3M-645 STD S3M 645 variable 3 215
S3M-651 STD S3M 651 variable 3 217
S3M-657 STD S3M 657 variable 3 219
S3M-660 STD S3M 660 variable 3 220
S3M-666 STD S3M 666 variable 3 222
S3M-681 STD S3M 681 variable 3 227
S3M-690 STD S3M 690 variable 3 230
S3M-699 STD S3M 699 variable 3 233
S3M-714 STD S3M 714 variable 3 238
S3M-741 STD S3M 741 variable 3 247
S3M-750 STD S3M 750 variable 3 250
S3M-765 STD S3M 765 variable 3 255
S3M-789 STD S3M 789 variable 3 263
S3M-804 STD S3M 804 variable 3 268
S3M-810 STD S3M 810 variable 3 270
S3M-852 STD S3M 852 variable 3 284
S3M-894 STD S3M 894 variable 3 298
S3M-900 STD S3M 900 variable 3 300
S3M-918 STD S3M 918 variable 3 306
S3M-1005 STD S3M 1005 variable 3 335
S3M-1050 STD S3M 1050 variable 3 350
S3M-1080 STD S3M 1080 variable 3 360
S3M-1119 STD S3M 1119 variable 3 373
S3M-1170 STD S3M 1170 variable 3 390
S3M-1203 STD S3M 1203 variable 3 401
S3M-1221 STD S3M 1221 variable 3 407
S3M-1236 STD S3M 1236 variable 3 412
S3M-1245 STD S3M 1245 variable 3 415
S3M-1260 STD S3M 1260 variable 3 420
S3M-1290 STD S3M 1290 variable 3 430
S3M-1299 STD S3M 1299 variable 3 433
S3M-1332 STD S3M 1332 variable 3 444
S3M-1401 STD S3M 1401 variable 3 467
S3M-1422 STD S3M 1422 variable 3 474
S3M-1596 STD S3M 1596 variable 3 532
S3M-1680 STD S3M 1680 variable 3 560
S3M-1788 STD S3M 1788 variable 3 596
S3M-1800 STD S3M 1800 variable 3 600
S3M-2100 STD S3M 2100 variable 3 700
S3M-4395 STD S3M 4395 variable 3 1465
S3M-4704 STD S3M 4704 variable 3 1568
S3M-6510 STD S3M 6510 variable 3 2170

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.

* پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.