لیست تسمه های تایمینگ STD سری S4.5M


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام نوع سری طول پهنای آستین گام دنده
S4.5M-162 STD S4.5M 162 variable 4.5 36
S4.5M-180 STD S4.5M 180 variable 4.5 40
S4.5M-198 STD S4.5M 198 variable 4.5 44
S4.5M-203 STD S4.5M 203 variable 4.5 45
S4.5M-225 STD S4.5M 225 variable 4.5 50
S4.5M-239 STD S4.5M 239 variable 4.5 53
S4.5M-252 STD S4.5M 252 variable 4.5 56
S4.5M-275 STD S4.5M 275 variable 4.5 61
S4.5M-279 STD S4.5M 279 variable 4.5 62
S4.5M-284 STD S4.5M 284 variable 4.5 63
S4.5M-297 STD S4.5M 297 variable 4.5 66
S4.5M-315 STD S4.5M 315 variable 4.5 70
S4.5M-329 STD S4.5M 329 variable 4.5 73
S4.5M-333 STD S4.5M 333 variable 4.5 74
S4.5M-338 STD S4.5M 338 variable 4.5 75
S4.5M-342 STD S4.5M 342 variable 4.5 76
S4.5M-347 STD S4.5M 347 variable 4.5 77
S4.5M-351 STD S4.5M 351 variable 4.5 78
S4.5M-360 STD S4.5M 360 variable 4.5 80
S4.5M-369 STD S4.5M 369 variable 4.5 82
S4.5M-382 STD S4.5M 382 variable 4.5 84
S4.5M-387 STD S4.5M 387 variable 4.5 86
S4.5M-396 STD S4.5M 396 variable 4.5 88
S4.5M-414 STD S4.5M 414 variable 4.5 92
S4.5M-437 STD S4.5M 437 variable 4.5 97
S4.5M-441 STD S4.5M 441 variable 4.5 98
S4.5M-450 STD S4.5M 450 variable 4.5 100
S4.5M-468 STD S4.5M 468 variable 4.5 104
S4.5M-486 STD S4.5M 486 variable 4.5 108
S4.5M-567 STD S4.5M 567 variable 4.5 126
S4.5M-612 STD S4.5M 612 variable 4.5 136
S4.5M-617 STD S4.5M 617 variable 4.5 137
S4.5M-630 STD S4.5M 630 variable 4.5 140
S4.5M-653 STD S4.5M 653 variable 4.5 145
S4.5M-675 STD S4.5M 675 variable 4.5 150
S4.5M-711 STD S4.5M 711 variable 4.5 158
S4.5M-801 STD S4.5M 801 variable 4.5 178
S4.5M-864 STD S4.5M 864 variable 4.5 192
S4.5M-905 STD S4.5M 905 variable 4.5 201
S4.5M-1031 STD S4.5M 1031 variable 4.5 229

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.

* پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.