لیست تسمه های تایمینگ STD سری S5M


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام نوع سری طول پهنای آستین گام دنده
S5M-150 STD S5M 150 variable 5 30
S5M-200 STD S5M 200 variable 5 40
S5M-225 STD S5M 225 variable 5 45
S5M-230 STD S5M 230 variable 5 46
S5M-255 STD S5M 255 variable 5 51
S5M-260 STD S5M 260 variable 5 52
S5M-285 STD S5M 285 variable 5 57
S5M-295 STD S5M 295 variable 5 59
S5M-300 STD S5M 300 variable 5 60
S5M-305 STD S5M 305 variable 5 61
S5M-320 STD S5M 320 variable 5 64
S5M-325 STD S5M 325 variable 5 65
S5M-340 STD S5M 340 variable 5 68
S5M-345 STD S5M 345 variable 5 69
S5M-350 STD S5M 350 variable 5 70
S5M-360 STD S5M 360 variable 5 72
S5M-370 STD S5M 370 variable 5 74
S5M-375 STD S5M 375 variable 5 75
S5M-380 STD S5M 380 variable 5 76
S5M-390 STD S5M 390 variable 5 78
S5M-400 STD S5M 400 variable 5 80
S5M-410 STD S5M 410 variable 5 82
S5M-415 STD S5M 415 variable 5 83
S5M-425 STD S5M 425 variable 5 85
S5M-435 STD S5M 435 variable 5 87
S5M-440 STD S5M 440 variable 5 88
S5M-450 STD S5M 450 variable 5 90
S5M-475 STD S5M 475 variable 5 95
S5M-490 STD S5M 490 variable 5 98
S5M-500 STD S5M 500 variable 5 100
S5M-520 STD S5M 520 variable 5 104
S5M-525 STD S5M 525 variable 5 105
S5M-530 STD S5M 530 variable 5 106
S5M-545 STD S5M 545 variable 5 109
S5M-550 STD S5M 550 variable 5 110
S5M-560 STD S5M 560 variable 5 112
S5M-575 STD S5M 575 variable 5 115
S5M-590 STD S5M 590 variable 5 118
S5M-595 STD S5M 595 variable 5 119
S5M-600 STD S5M 600 variable 5 120
S5M-625 STD S5M 625 variable 5 125
S5M-640 STD S5M 640 variable 5 128
S5M-650 STD S5M 650 variable 5 130
S5M-665 STD S5M 665 variable 5 133
S5M-670 STD S5M 670 variable 5 134
S5M-675 STD S5M 675 variable 5 135
S5M-690 STD S5M 690 variable 5 138
S5M-695 STD S5M 695 variable 5 139
S5M-700 STD S5M 700 variable 5 140
S5M-710 STD S5M 710 variable 5 142
S5M-720 STD S5M 720 variable 5 144
S5M-725 STD S5M 725 variable 5 145
S5M-730 STD S5M 730 variable 5 146
S5M-740 STD S5M 740 variable 5 148
S5M-750 STD S5M 750 variable 5 150
S5M-765 STD S5M 765 variable 5 153
S5M-780 STD S5M 780 variable 5 156
S5M-800 STD S5M 800 variable 5 160
S5M-810 STD S5M 810 variable 5 162
S5M-825 STD S5M 825 variable 5 165
S5M-830 STD S5M 830 variable 5 166
S5M-845 STD S5M 845 variable 5 169
S5M-850 STD S5M 850 variable 5 170
S5M-870 STD S5M 870 variable 5 174
S5M-890 STD S5M 890 variable 5 178
S5M-900 STD S5M 900 variable 5 180
S5M-930 STD S5M 930 variable 5 186
S5M-935 STD S5M 935 variable 5 187
S5M-950 STD S5M 950 variable 5 190
S5M-975 STD S5M 975 variable 5 195
S5M-1000 STD S5M 1000 variable 5 200
S5M-1025 STD S5M 1025 variable 5 205
S5M-1050 STD S5M 1050 variable 5 210
S5M-1055 STD S5M 1055 variable 5 211
S5M-1085 STD S5M 1085 variable 5 217
S5M-1090 STD S5M 1090 variable 5 218
S5M-1100 STD S5M 1100 variable 5 220
S5M-1105 STD S5M 1105 variable 5 221
S5M-1115 STD S5M 1115 variable 5 223
S5M-1120 STD S5M 1120 variable 5 224
S5M-1125 STD S5M 1125 variable 5 225
S5M-1135 STD S5M 1135 variable 5 227
S5M-1145 STD S5M 1145 variable 5 229
S5M-1160 STD S5M 1160 variable 5 232
S5M-1165 STD S5M 1165 variable 5 233
S5M-1195 STD S5M 1195 variable 5 239
S5M-1225 STD S5M 1225 variable 5 245
S5M-1250 STD S5M 1250 variable 5 250
S5M-1270 STD S5M 1270 variable 5 254
S5M-1295 STD S5M 1295 variable 5 259
S5M-1350 STD S5M 1350 variable 5 270
S5M-1420 STD S5M 1420 variable 5 284
S5M-1475 STD S5M 1475 variable 5 295
S5M-1500 STD S5M 1500 variable 5 300
S5M-1505 STD S5M 1505 variable 5 301
S5M-1530 STD S5M 1530 variable 5 306
S5M-1595 STD S5M 1595 variable 5 319
S5M-1605 STD S5M 1605 variable 5 321
S5M-1680 STD S5M 1680 variable 5 336
S5M-1715 STD S5M 1715 variable 5 343
S5M-1800 STD S5M 1800 variable 5 360
S5M-2000 STD S5M 2000 variable 5 400
S5M-2145 STD S5M 2145 variable 5 429
S5M-2255 STD S5M 2255 variable 5 451
S5M-2350 STD S5M 2350 variable 5 470
S5M-2480 STD S5M 2480 variable 5 496
S5M-4000 STD S5M 4000 variable 5 800

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.

* پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.