لیست تسمه های تایمینگ STD سری S8M


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام نوع سری طول پهنای آستین گام دنده
S8M-376 STD S8M 376 variable 8 47
S8M-384 STD S8M 384 variable 8 48
S8M-392 STD S8M 392 variable 8 49
S8M-440 STD S8M 440 variable 8 55
S8M-480 STD S8M 480 variable 8 60
S8M-496 STD S8M 496 variable 8 62
S8M-512 STD S8M 512 variable 8 64
S8M-520 STD S8M 520 variable 8 65
S8M-528 STD S8M 528 variable 8 66
S8M-560 STD S8M 560 variable 8 70
S8M-584 STD S8M 584 variable 8 73
S8M-600 STD S8M 600 variable 8 75
S8M-632 STD S8M 632 variable 8 79
S8M-640 STD S8M 640 variable 8 80
S8M-656 STD S8M 656 variable 8 82
S8M-680 STD S8M 680 variable 8 85
S8M-688 STD S8M 688 variable 8 86
S8M-712 STD S8M 712 variable 8 89
S8M-720 STD S8M 720 variable 8 90
S8M-760 STD S8M 760 variable 8 95
S8M-768 STD S8M 768 variable 8 96
S8M-784 STD S8M 784 variable 8 98
S8M-800 STD S8M 800 variable 8 100
S8M-824 STD S8M 824 variable 8 103
S8M-840 STD S8M 840 variable 8 105
S8M-848 STD S8M 848 variable 8 106
S8M-880 STD S8M 880 variable 8 110
S8M-896 STD S8M 896 variable 8 112
S8M-920 STD S8M 920 variable 8 115
S8M-944 STD S8M 944 variable 8 118
S8M-960 STD S8M 960 variable 8 120
S8M-976 STD S8M 976 variable 8 122
S8M-1000 STD S8M 1000 variable 8 125
S8M-1032 STD S8M 1032 variable 8 129
S8M-1040 STD S8M 1040 variable 8 130
S8M-1056 STD S8M 1056 variable 8 132
S8M-1064 STD S8M 1064 variable 8 133
S8M-1080 STD S8M 1080 variable 8 135
S8M-1096 STD S8M 1096 variable 8 137
S8M-1101 STD S8M 1101 variable 8 138
S8M-1120 STD S8M 1120 variable 8 140
S8M-1136 STD S8M 1136 variable 8 142
S8M-1152 STD S8M 1152 variable 8 144
S8M-1160 STD S8M 1160 variable 8 145
S8M-1168 STD S8M 1168 variable 8 146
S8M-1181 STD S8M 1181 variable 8 148
S8M-1192 STD S8M 1192 variable 8 149
S8M-1200 STD S8M 1200 variable 8 150
S8M-1208 STD S8M 1208 variable 8 151
S8M-1216 STD S8M 1216 variable 8 152
S8M-1224 STD S8M 1224 variable 8 153
S8M-1240 STD S8M 1240 variable 8 155
S8M-1248 STD S8M 1248 variable 8 156
S8M-1256 STD S8M 1256 variable 8 157
S8M-1264 STD S8M 1264 variable 8 158
S8M-1280 STD S8M 1280 variable 8 160
S8M-1296 STD S8M 1296 variable 8 162
S8M-1304 STD S8M 1304 variable 8 163
S8M-1360 STD S8M 1360 variable 8 170
S8M-1384 STD S8M 1384 variable 8 173
S8M-1392 STD S8M 1392 variable 8 174
S8M-1400 STD S8M 1400 variable 8 175
S8M-1432 STD S8M 1432 variable 8 179
S8M-1440 STD S8M 1440 variable 8 180
S8M-1480 STD S8M 1480 variable 8 185
S8M-1512 STD S8M 1512 variable 8 189
S8M-1520 STD S8M 1520 variable 8 190
S8M-1528 STD S8M 1528 variable 8 191
S8M-1536 STD S8M 1536 variable 8 192
S8M-1544 STD S8M 1544 variable 8 193
S8M-1600 STD S8M 1600 variable 8 200
S8M-1624 STD S8M 1624 variable 8 203
S8M-1648 STD S8M 1648 variable 8 206
S8M-1672 STD S8M 1672 variable 8 209
S8M-1680 STD S8M 1680 variable 8 210
S8M-1696 STD S8M 1696 variable 8 212
S8M-1728 STD S8M 1728 variable 8 216
S8M-1760 STD S8M 1760 variable 8 220
S8M-1800 STD S8M 1800 variable 8 225
S8M-1912 STD S8M 1912 variable 8 239
S8M-2000 STD S8M 2000 variable 8 250
S8M-2024 STD S8M 2024 variable 8 253
S8M-2032 STD S8M 2032 variable 8 254
S8M-2120 STD S8M 2120 variable 8 258
S8M-2240 STD S8M 2240 variable 8 280
S8M-2304 STD S8M 2304 variable 8 288
S8M-2400 STD S8M 2400 variable 8 300
S8M-2432 STD S8M 2432 variable 8 304
S8M-2496 STD S8M 2496 variable 8 312
S8M-2536 STD S8M 2536 variable 8 317
S8M-2560 STD S8M 2560 variable 8 320
S8M-2600 STD S8M 2600 variable 8 325
S8M-2800 STD S8M 2800 variable 8 350
S8M-3000 STD S8M 3000 variable 8 375
S8M-3200 STD S8M 3200 variable 8 400
S8M-3680 STD S8M 3680 variable 8 460
S8M-3720 STD S8M 3720 variable 8 465
S8M-4000 STD S8M 4000 variable 8 500
S8M-4400 STD S8M 4400 variable 8 550
S8M-4680 STD S8M 4680 variable 8 585
S8M-6640 STD S8M 6640 variable 8 830

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.

* پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.