رولبرینگ بشکه ای کف گرد

رولبرینگ بشکه ایی کف گرد قادر به تحمل بیشترین بارهای شعایی و محوری میباشند این خصوصیت در رولبرینگ بشکه ایی کفگرد به دلیل حالت زاویه دار بودن شیار غلتک نسبت به محور میباشد. رولبرینگ بشگه ایی کفگرد از لحاظ شکل ظاهری به رولبرینگ مخروطی شبیه است فقط زاویه قرار گیری رولر های آن بیشتر از رولبرینگ مخروطی میباشد و رولبرینگ بشگه ایی کف گرد قابلیت خودتنظیمی را در خود دارا میباشد که این امر باعث عدم حساسیت رولبرینگ نسبت به ناهمراستایی شافت است. ضمنا رولبرینگ بشکه ایی کفگرد قابل تفکیک میباشد یعنی حلقه داخلی به همراه قفسه نگهدارنده و رولرهای مخروطی یک قسمت و واشر یا حلقه خارجی آن قسمت دیگر را تشکیل میدهند . قلتک های مخروطی بشکه ایی حالت نامتقارن دارد  وتعداد زیاد این غلتک ها به همراه طراحی نسبتا متفاوت شیار غلتک باعث تحمل بسیار زیاد در برابر بارهای محوری میباشد و از سرعت دوران بالا برخوردار است و همچنین با توجه به طراحی های گوناگون با بلندتر کردن رولر ها قدرت تحمل بار را افزایش میدهند و همچنین با تغییر زاویه آنها که با حرف نمایش داده میشود .

چیزی یافت نشد.

از نوار جستجو استفاده کنید.